فروشگاه

محصولات ما برای شما

S h o p p i n g

ما در مجموعه بورس آهن کسائی همواره در صدد هستیم تا با ارائه بهترین محصولات از معتبر ترین برند ها، اطمینان شما از یک خرید مطمئن را فراهم نماییم و زمینه ساز همکاری های صمیمانه و حرفه ای در آینده باشیم.

کلاف

کلاف میلگرد
سایز:5.5
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 260000 ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:12
شرکت سازنده: اروند
قیمت :233000ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:20
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 228000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:14
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت: 43000000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:18
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت : 61500000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:22
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت: 10000000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:3
شرکت سازنده: تبریز
قیمت : 260000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:7
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:6
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:14
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

قوطی پروفیل

شرکت سازنده: اهواز
قیمت: 400000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:4
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 420000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:10
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
420000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:25
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
420 000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

کلاف

کلاف میلگرد سایز:6.5
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 260000 ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:14
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 228000ریال
با ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:22
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 230000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:14
شرکت سازنده: اهواز
قیمت : 33500000
ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:18
شرکت سازنده: اهواز
قیمت : 55000000
ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:24
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت :11150000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:4
شرکت سازنده: تبریز
قیمت:260000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:8
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:8
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:16
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

قوطی پروفیل

شرکت سازنده: اصفهان
قیمت: 405000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:5
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 420000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:12
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
420000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

سیم آرماتور بندی

سایز:1.5
قیمت:
325000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:8
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 243000ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:16
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 228000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:25
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 230000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:16
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت : 51500000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:20
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت:
83500000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:27
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت: 12800000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:5
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:10
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:10
شرکت سازنده: تبریز
قیمت:260000
ریال بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:18
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:2
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 400000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:6
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 420000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:15
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
420000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

سیم قالب بندی

سایز:2.5
قیمت:
325000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:10
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 232000ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:18
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 228000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:32
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 230000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:16
شرکت سازنده:اهواز
قیمت : 43500000
ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:20
شرکت سازنده: اهواز
قیمت : 70000000
ریال
با ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:2
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:6
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:12
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:12
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 260000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:20
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 362000
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:3
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 420000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:8
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
420000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:20
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
420000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185
4233839.png
جهت مشاوره و استعلام موجودی
می توانید با ما تماس بگیرید!
تبلیغات