• 1- گذشت در رانندگی اولین قدم در نظم دادن به ترافیک است.
    2- بچه ها همانند بهار زیبا هستند ، با عدم احتیاط در رانندگی بهار آنها را خزان نکنید.
    3- رعایت حق تقدم عبور برابراست با احترام به حقوق دیگران