• در راستای ارائه آموزش های لازم برای نسل جوان (کودکان ونوجوانان) معاونت حمل ونقل وترافیک با توجه به دستورالعمل وزارت کشور از سال 1381 طرح پلیس مدرسه را در مدارس ابتدایی وراهنمایی سطح شهر آغاز نموده است .