بازگشت به صفحه اصلی

نکات ایمنی دوچرخه سواران

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

-هنگام حرکت کاملاً از طرف راست راه عبور نمایند وبرای گذشتن از وسایل نقلیه ای که در کنار راه توقف کرده اند نهایت احتیاط را به عمل آورند .

2-درصورت تعدد دوچرخه سواران در یک ردیف پشت سرهم حرکت کنند مگر آنکه معبر ویژه ای برای آن اختصاص داده شده باشد در این صورت حق ندارند خارج از معبر ویژه عبور ومرورنمایند.

 

3- عبور دوچرخه سواان از پیاده رو وسط دستجات ،بازار ، نقاط شلوغ وپرتردد ممنوع است.

 

4- دوچرخه سواران حق ندارند بار واشیای دیگری حمل کنند یا حرکت ورزشی نمایند یا اعمالی انجام دهند که مستلزم برداشتن دستهای آنان از روی فرمان باشد.

 

5- هنگام دوچرخه سواری باید از کلاه ایمنی مخصوص آن استفاده نمایند.

 

6- رانندگی با دوچرخه فاقد زین ممنوع است.

 

7-دو ترکه سوار کردن اشخاص روی دوچرخه ممنوع است مگر آنکه زین اضافی استاندارد برای این کار داشته باشد.

 

8- راندن دوچرخه هنگام لغزنده بودن راه ها ممنوع است.

 

 دوچرخه باید دارای تجهیزات زیر باشد:

 

  • یک چراغ سفید یا زرد در جلو که هنگام شب تا مسافت 15 متری جلوی آن را به قدر کافی روشن سازد.
  • یک چراغ با نور قرمز در عقب که هنگام شب از فاصله 150 متر دیده شود.
  • یک بازتاب به رنگ قرمز در عقب وهمچنین یک نور تاب به رنگ زرد در جلو که نور وسایل نقلیه است ......وجلو را از فاصله 20 متر منعکس نماید.
  • یک زنگ یا بوق که صدای آن از فاصله 30 متری شنیده شود نصب واستفاده از زنگ های صوتی با آژیر یا بوق خطر برای دوچرخه ها ممنوع است.
  • ترمزی که به هنگام گرفتن آن دوچرخه در فاصله مناسبی متوقف گردد.