بازگشت به صفحه اصلی

طرح پلیس مدرسه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در راستای ارائه آموزش های لازم برای نسل جوان (کودکان ونوجوانان) معاونت حمل ونقل وترافیک با توجه به دستورالعمل وزارت کشور از سال 1381 طرح پلیس مدرسه را در مدارس ابتدایی وراهنمایی سطح شهر آغاز نموده است .

این طرح با هدف ایجاد محیطی سالم وایمن برای دانش آموزان در مدرسه واطراف آن وبوجود آوردن روحیه انضباط فردی واجتماعی شروع شد چرا که به نظر کارشناسان اگر برنامه ریزی صحیح تربیتی وآموزشی برای کودکان ازهمین سنین شروع واجراء گردد ، روحیه رعایت مقررات واحترام به قوانین وآماده شدن آنها برای زندگی در جامعه کنونی تقویت می شود . در همین راستا  اجرای فاز اول از مدارس ابتدایی که در حاشیه راهها ، خیابانهای شریانی اصلی وفرعی ونقاط حادثه خیز قرار داشتند آغاز شد.

با توجه به دستوالعمل کار گروه اجرایی :

  • راهنمایی ورانندگی مسئولیت کامل آموزش دانش آموزان طرح را بر عهده دارد.
  • آموزش وپرورش مسئولیت هماهنگی دانش آموزان واستفاده حداکثر از امکانات مدرسه جهت انجام آموزشها واجرای طرح را بر عهده دارد.
  • معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری اهواز مسئولیت تامین تجهیزات وامکانات ولوازم مورد نیاز اجرای طرح وهمچنین هماهنگی ومدیریت طرح را بر عهده دارد.